Klachtenregeling

Klachtenregeling TrinZorg

Alle medewerkers van TrinZorg doen hun uiterste best om zo goed mogelijk te zorgen voor al onze cliënten. Wij doen dat met kennis van zaken, vol overgave en altijd in overleg en samenwerking met de cliënt en hun naasten. Goede zorg staat voorop, zodat de cliënt tevreden is. In bijna alle gevallen is dat ook zo. Maar zorg verlenen is en blijft mensenwerk.

Bent u ondanks alles ontevreden over onze zorgverlening of hebt u ideeën voor verbeteringen? Laat het ons dan alstublieft weten. Want wij willen graag onze zorg zo goed mogelijk doen en daar waar mogelijk verbeteren om u en andere cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wat is een klacht

Als cliënt kunt u eigenlijk over alles waar u niet tevreden over bent een klacht indienen. Ook wanneer u een probleem signaleert of een verbeterpunt over onze zorg- en dienstverlening wilt melden dan horen wij dit graag. TrinZorg ziet een klacht als een mogelijkheid om onze zorgverlening nog verder te verbeteren.

Een klacht indienen staat vrij voor elke cliënt. Wanneer u zelf niet in staat bent om een klacht in te dienen kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen die namens u een klacht indient. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Ook nabestaanden van een cliënt kunnen een klacht indienen over de zorg voor een cliënt die reeds overleden is.

Hoe dient u een klacht in

Wij willen u in eerste instantie vragen uw klacht met de betreffende medewerker te bespreken. In een open en eerlijk gesprek kan in de meeste gevallen al wel een oplossing gevonden worden.  Mocht dit onvoldoende helpen of als u het lastig vindt om rechtstreeks met de betrokkene te praten dan kunt u terecht bij zijn of haar leidinggevende. 

Deze mogelijkheid heeft nadrukkelijk de voorkeur boven andere methoden van klachtenafhandeling omdat het directe contact tussen de zorgverlener/leidinggevende en de cliënt bij uitstek de gelegenheid vormt om klachten aan de orde te stellen. De zorgverlener/leidinggevende kan rechtstreeks achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden, zo nodig excuses aanbieden, zorgen voor herstel van de relatie, problemen proberen op te lossen en verbeteringen aanbrengen.

Naast deze directe manier om uw klacht te bespreken kunt u uw klacht ook kenbaar maken door het schrijven van een brief of het invullen van een klachtenformulier. U kunt de brief richten aan de directie van TrinZorg. Mocht u gebruik willen maken van een klachtenformulier dan kunt u deze opvragen via klachten@trinzorg.nl.

U kunt de brief of het klachtenformulier sturen naar:

Trin Zorg & Welzijn B.V.                     of         klachten@trinzorg.nl

Lammerinkweg 5                              

7546 RD ENSCHEDE

Afhandeling van uw klacht

U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt op de hoogte gesteld van de voortgang van de afhandeling of oplossing van uw klacht. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de leidinggevende van het team waarvan u zorg krijgt. Hij/zij kan daarin worden bijgestaan door de directie.

U kunt er ook voor kiezen om de directie te vragen (in uw brief of door middel van het klachtenformulier) om deze klacht volledig zelf af te handelen. Bijvoorbeeld omdat u de leidinggevende al heeft gesproken en niet tot een oplossing bent gekomen waar u tevreden over bent. U hoeft hiervoor trouwens geen reden op te geven, uw verzoek is voldoende.

De directie bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. De directie kan u adviseren, bijstaan bij het formuleren van de klacht en op zoek gaan naar de beste manier om de klacht tot een oplossing te brengen. Het gesprek is informeel, vormvrij en oplossingsgericht.

Wij streven ernaar om elke klacht binnen 6 weken op te lossen. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

De geschillencommissie Zorg

Mocht het uiteindelijk niet lukken om gezamenlijk de klacht op te lossen dan is er altijd de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een onafhankelijke klachtencommissie. TrinZorg heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.  Geschillen kunnen daar door u aanhangig worden gemaakt:

De Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Tel: 070 – 310 53 80

https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Een geschil wordt door de Commissie pas in behandeling genomen, als u de klacht eerst bij TrinZorg heeft ingediend. De Geschillencommissie kan bemiddelen tussen u als cliënt en ons als zorgverlener.

Aan het neerleggen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn wel kosten verbonden. Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.

Klachtenloket zorg

Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijk landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor deskundige informatie en advies bij klachten over zorgverleners. De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over wat u het best kunt doen. Zij kunnen u ook in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener, zodat u samen een goede oplossing kunt vinden voor uw klacht.

U kunt voor advies op elk moment in de procedure (dus ook vooraf) met het klachtenloket contact opnemen:

Het klachtenloket Zorg

Telefoonnummer: 070 – 310 53 92.

E-mail: Info@klachtenloket-zorg.nl

Website: www.klachtenloket-zorg.nl

Klachtenjaarverslag

Elk jaar wordt er door de directie een jaarverslag gemaakt van de klachten die gedaan zijn en de acties die daarop volgden.

Hier onder volgt de rapportage over 2023:

Analyse meldingen en klachten 2023

Ten behoeve van analyse en rapportage analyseren we jaarlijks de binnengekomen meldingen en klachten. Rondom meldingen, klachten of zelfs incidenten is de basis steeds om met de directie contact op te nemen en te houden.

Klachten

In 2023 hebben we 1 klacht ontvangen van een cliënt. De cliënt is aangehoord en de klacht is vastgelegd. De medewerker is hierop aangesproken en heeft een formele, schriftelijke reprimande ontvangen.

Het zorgkantoor heeft ons laten weten ook een klacht te hebben ontvangen. Deze klacht hebben we voor zover mogelijk uitgezocht; de klacht was niet bij ons ingediend en zou ook niet worden ingediend. De klacht bleek in alle opzichten ongegrond en onvoldoende onderbouwd. Ook aan het zorgkantoor is weinig toelichting verstrekt, het bleef bij een ‘kale klacht’. We hebben het zorgkantoor van onze bevindingen in kennis gesteld en er waren geen verdere acties noodzakelijk.

We danken het zorgkantoor voor hun openheid en de kans om te reageren en corrigeren.

Aantal meldingen/klachten

Het aantal klachten dat klanten indienen is bijzonder beperkt.

In de aankomende reeks functioneringsgesprekken zal dit onderwerp weer worden meegenomen. Verder blijven we hier aandacht aan schenken in de verschillende overleggen: klachten moeten de directie bereiken.

Afhandeling

Meldingen worden in de basis in overleg met de directie door de medewerkers afgehandeld. De directie volgt en begeleidt het proces tot de klacht of melding geheel is afgehandeld. In ernstige gevallen neemt de directie de klacht zelf in behandeling.

Corrigerende maatregelen

Er zijn in 2023 geen corrigerende maatregelen genomen naar aanleiding van klachten of meldingen.